Projektiem

Projekta nosaukums: Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde”
Finansējuma saņēmējs: SIA NEDEX

http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=1.1.1.1%2F20%2FA%2F098

Projekta statuss

Aktīvs

Projekta izpildes laiks   

01.07.2021 līdz 31.08.2023

Projekta tips

ERAF-1.1.1.

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/ (Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/20/A/098 ar CFLA)

Projekta vadītājs

Nerijus  Bauzytis

Iesaistītās iestādes

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI),

Projekta kopsavilkums / Operation summary

Projekta mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas veicina Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) mērķu sasniegšanu, zinātnes un tehnoloģijas attīstību cilvēkkapitālā un jaunu zināšanu radīšanu tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta īpašais mērķis ir izstrādāt termoizolējošas bioloģiskas putas ar gandrīz 100% bioloģisku izejvielu saturu, izmantojot Maikla nukleofilās pievienošanas procesu, ko var izmantot kā siltumizolācijas materiālu. Projekta galvenās aktivitātes ir rūpnieciski sadarbības pētījumi, kas nav saistīti ar ekonomiskās aktivitātes izpēti un rezultātu izplatīšanu. Mērķa sasniegšanai ir ierosinātas sešas darba paketes: -Maikla donoru monomēru izstrāde no augu izcelsmes eļļām -Maikla akceptoru monomēru izstrāde no augu izcelsmes eļļām -Augu izcelsmes eļļu monomēri termoreaktīvās polimēra matricai: ķīmiskās struktūras attīstība un ietekme uz īpašībām -Siltumizolācijas materiāls uz bioloģiskas bāzes no oglekļa-Maikla pievienošanas reakcijas monomēriem: sastāvs, raksturojums un veiktspēja -Vides un ekonomiskais novērtējums -Rezultātu izplatīšana un tehnoloģiju dokumentācija Rezultāti: 5 tehnoloģijas tiesības – citas nemateriālie aktīvi 3 jaunu produktu prototipi 1 patenta pieteikums 5 oriģinālie zinātniskie raksti Pētnieku skaits – 1.2 FTE, jaunie zinātnieki – 0.7 FTE (>20%) Projekts atbilst šādiem tautsaimniecības pārveidošanas virzieniem kā Latvijas viedās specializācijas stratēģijā: 1. virziens “Ražošanas un eksporta struktūras izmaiņas tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs” 3. virziens “Nozares ar būtisku horizontālu ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības pārveidē” Projekta rezultāti atbilst Latvijas RIS3 izaugsmes prioritātēm (1. un 6.), jo projekts nodrošinās jaunu tehnoloģiju un pievienotās vērtības produktu, kas uzlabos Latvijas konkurētspēju. Projekts ir saistīts ar šādām RIS3 specializācijas jomām: -Zināšanu intensīva bioekonomika -Gudri materiāli, tehnoloģijas un inženiertehniskās sistēmas. Projekts saistīts ar saimniecisko darbību. MicFoam projekts ir rūpniecisks pētījums (TRL 4). Pieteicējs ir Latvijā reģistrēts MVU uzņēmums SIA Nedex. Šajā projektā tiks veikti rūpnieciskie pētījumi. Projekts veicinās projekta zinātniskās komandas veidošanu un intelektuālo spēju palielināšanu. Projekta ilgums ir 26 mēneši no 2021. gada jūlija līdz 2023. gada augustam. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 640’400 eiro. Projekts atbilst ESAO zinātnes un tehnoloģijas nozaru FOS klasifikācijai šādām nozarēm: 2.4. ķīmiskā inženierija un 2.5. materiālu zinātne, kas veicinās primāro produktu efektīvāku izmantošanu, lai ražotu produktus ar augstāku pievienoto vērtību, jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrādei, kā rezultātā palielināsies konkurētspēja ķīmiskajā rūpniecībā. Izstrādātais materiāls (TRL = 4) atbildīs ES ekonomiskās aktivitātes NACE 2 kodam: 20.14 – citu organisko pamata ķīmisko vielu ražošana Atslēgas vārdi: bioloģiski monomēri; augu izcelsmes eļļa; termoreaktīvi polimēri; siltumizolācija“

PROJEKTA ATTĪSTĪBA:

SIA”NEDEX” parakstīja ar Centrālāi finanšu un līgumu aģentūru Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 1.1.1.1/20/A/098, un ir atvērts norēķinu konts projekta aktivitāšu finansēšanai Latvijas Republikas Finanšu ministrijas iestāde-Valsts kase. SIA”Nedex” ir saņemusi avansa maksājumu projekta ietvaros.

Publikācijas datums: 20.08.2021.

2021.gada septembrī un oktobrī SIA”NEDEX” izveidoja darbinieku komandu proejkta veikmīgai realizācijai, kura sastāv no Vadoša pētnieka, Pētnieka, Tehnologa, Ķīmisko procesu inženiera. SIA”NEDEX” piedalīšanai projekta ir izdevies piesaistīt kvalificētos darbiniekus, no kuriem diviem ir zinātnieska darbinieka kvalifikācijas pakāpe –doktora grads.
Publikācijas datums: 10.10.2021.

SIA”NEDEX” 2021.gada septembri, oktobrī un novembrī ir izsludinājusi sekojošos iepirkumus pakalpojumiem un materiāliem:
1) Termostabilu bio-bāzētu putu tehnoloģijas izmantošanu izmantošanas priekšizpētes veikšanā
Izsludināts : 23.09.2021
2)Difenilmetāna diizocianāta (Diphenylmethane Diisocyanate)piegāde
Izsludināts : 27.10.2021
3)Bis(2-dimetilaminoetil)ēteris (Bis(2-dimethylaminoethyl)ether)
Izsludināts : 27.10.2021
4)1,1,1,3,3-pentafluorobutāna un 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropāna maisījums
Izsludināts : 01.11.2021
Publikācijas datums: 05.11.2021.

SIA”NEDEX” izsludinātos iepirkumos par uzvarētājiem tika atzīti
1) Termostabilu bio-bāzētu putu tehnoloģijas izmantošanu izmantošanas priekšizpēte
Piegādātājs : SIA Zeppelin (LV40103414604)

2) Difenilmetāna diizocianāts (Diphenylmethane Diisocyanate)
Piegādātājs : SIA POLYSTYLEX (LV40103238102)

3) Bis(2-dimetilaminoetil)ēteris (Bis(2-dimethylaminoethyl)ether)
Piegādātājs : UAB OQEMA (LT661025515)

4) 1,1,1,3,3-pentafluorobutāna un 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropāna maisījums
Piegādātājs : UAB BANG&BONSOMER (LT114685113)

Publikācijas datums: 01.12.2021.

SIA Nedex SIA Nedex īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 „Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir saņemusi SIA”Zeppelin” veikto priekšizpēti par termostabilu bio-bāzētu putu tehnoloģijas izmantošanu saskaņā ar iepriekš saskāņoto Tehnisko specifikāciju.

Publikācijas datums: 18.07.2022.

SIA Nedex īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 „Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” līgumpētījuma veicējs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir sagatavojis un iesniedzis divas publikācijas:

  • Publikācijas „Tall oil fatty acids and their methyl ester epoxidation in rotating packed bed reactor” manuskripts, kas iesniegts augstas citējamības žurnālā Journal of Cleaner Production, kam 2020. gadā impakta faktors bija 9,297. Publikācijā aprakstīti rezultāti par TOFA epoksidāciju izmantojot jauna tipa reaktoru – rotējošā slāņa reaktoru (rotating packed bed reactor).
  • Publikācijas „Epoxidation Kinetics of Cellulose Production Side Stream – Tall Oil Fatty Acids” manuskripts, ko paredzēt iesniegt augstas citējamības žurnālā Catalysts, kam 2020. gadā impakta faktors bija 4,146

Publikācijas datums: 25.07.2022.

SIA Nedex īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 „Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” līgumpētījuma veicēja Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta darbinieki  2022. gada 21-22 septembrī  apmeklēs konferenci Baltic Polymer Symposium 2022. Baltic Polymer Symposium ir tradicionāla konference, kas aizsākta 2001. gadā un cirkulē Baltijas valstīs. Konference ir tikšanās vieta polimēru zinātniekiem, īpaši jaunajiem zinātniekiem, Ms un Ph.D. studenti no Baltijas. Tomēr konferencei mūsdienās ir plaša starptautiska atpazīstamība, kurā piedalās dalībnieki no vairāk nekā 15 valstīm. Nozīmīgākās jomas, uz kurām attiecas konference, ir polimēru materiāli un kompozītmateriāli, vadošie polimēri, elektroķīmija un polimēru fotoķīmija. 20. Baltijas polimēru simpoziju organizē Tallinas Tehnoloģiju universitāte (TalTech).

Publikācijas datums: 01.08.2022.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” līgumpētījuma veicējs Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts ir sagatavojis un iesniedzis publicēšanai zinātniskos rakstus:
1. Publikācija “Epoxidation of Tall Oil Fatty Acids and Tall Oil Fatty Acids Methyl Esters Using the SpinChem® Rotating Bed Reactor” publicēta žurnālā “Journal of Polymers and Environment” 30, 4774–4786 (2022).
Norāde uz publikāciju: https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-022-02556-5
Publikācijā aprakstīti rezultāti par TOFA epoksidāciju, izmantojot jauna tipa reaktoru – rotējošā slāņa reaktoru (rotating packed bed reactor).
2. Publikācija “Potential of Crude Tall Oil Polyols for Rigid Polyurethane Foam Production and their Comparison with Tall Oil Fatty Acids Polyols” publicēta žurnālā “Materials Science Forum Vol. 1071, 2022, 174-181
Norāde uz publikāciju: https://www.scientific.net/MSF.1071.174
Publikācijā tika salīdzināti neapstrādātas tallu eļļas un tallu eļļas taukskābju biopolioli, lai noteiktu, vai neapstrādātu tallu eļlu var izmantot poliuretāna putu ražošanai, padarot ražošanu ekonomiski efektīvu.

Publikācijas datums: 30.11.2022.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir sagatavoti sekojoši nodevumi:
a) Ziņojums “Report on the development of Michael donor monomers from plant origin oils”.
b) Ziņojums “Report on the properties of the obtained bio-based polyols”.
c) Zinātība “Know-how of Michael donor monomer synthesis from epoxidized RO polyols”.
d) Ziņojums “Report of technology on the development of Michael acceptor monomers from plant origin oils”.
e) Zinātība “Know-how of Michael acceptor monomer synthesis from epoxidized tall oil”.
f) Zinātība “Know-how of Michael acceptor monomer synthesis from epoxidized rapeseed oil”.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir sagatavota un iesniegta iestādei “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) projekta Vidusposma atskaite.

Publikācijas datums: 01.03.2023.

SIA”NEDEX” ir saņemusi Eiropas Komisijas ekspertu konsolidētu atzinumu, kuri ir izvērtējuši SIA”NEDEX” iesniegto Vidusposmu atskaiti par ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” virzību.

Publikācijas datums: 03.04.2023.

Pamatojoties uz Eiropas Komisijas ekspertu konsolidētu atzinumu par SIA”NEDEX” Vidusposmu atskaiti, Centrāla finanšu aģentūra, ka ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” Sadarbības iestāde, ir izstrādājusi un parakstījusi no savas puses Līguma Nr. 1.1.1.1/20/A/098 grozījumus Nr.2, kurus arī SIA”NEDEX” , ka Finansējuma saņēmējs, ir arī parakstījusi no savas puses.

Publikācijas datums: 07.04.2023.

SIA”NEDEX” ir pabeigusi ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” darbības aktvitātes 1.5. un 2.3. iesniedzot nodevumus(prototipi) Centrāla finanšu aģentūrā.

Publikācijas datums: 14.04.2023.

SIA Nedex ir 2023.gada 23.maijā ir iesniedzis Latvijas Republikas Patentu valdei pieteikumu patenta iegušanai izgudrojumam „PAŅĒMIENS MAIKLA PIEVIENOŠANĀS DONORU IEGUVEI NO RAPŠU EĻĻAS „ . Ir saņemts Latvijas Republikas Patentu valdes paziņojums par patenta pieteikuma numura LVP2023000048 piešķiršanu.

Publikācijas datums: 01.06.2023.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” līgumpētījuma veicēja Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks PhD Miķelis Kirpļuks ar mutisku referātu „Rapeseed oil as feedstock for the development of polymeric materials via Michael addition reaction” uzstājās starptautiskā zinātniskā konferencē The 19th edition of the International Conference on Renewable Resources & Biorefineries (RRB 2023), kas norisinājās Rīgā, no 2023.gada 31.maija līdz 2.jūnijam.

Publikācijas datums: 12.06.2023.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir sagatavots sekojošs nodevums:
a) Ziņojums “Report on Carbon-Michael addition reaction thermoset curing kinetics”.

Publikācijas datums: 13.07.2023.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir sagatavots sekojošs nodevums:
a) Ziņojums “
Report of technology on the development of thermoset polymers from

plant origin oils based monomers: influence of chemical structure on the properties

Publikācijas datums: 17.07.2023

SIA Nedex 2023.gada 27.jūlijā ir saņemis no Latvijas Republikas Patentu valdes paziņojumu par pieteikuma patenta iegušanai izgudrojumam „PAŅĒMIENS MAIKLA PIEVIENOŠANĀS DONORU IEGUVEI NO RAPŠU EĻĻAS „ ( pieteikuma numura LVP2023000048 ) atbilstību Patentu likuma 34.panta pirmās daļas nosacījumiem.

Publikācijas datums: 01.08.2023.

SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” ir sagatavoti sekojoši nodevums:

a) “DEVELOPMENT OF TERMOSTABLE BIO-BASED FOAMS USING MICHAEL

NUCLEOPHILIC ADDITION PROCESS”. 

Publikācijas datums: 04.08.2023. 

Zinātniskā izdevuma  Industrial Crops and Products tika publicēts SIA “Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” līgumpētījuma veicēja Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnisko spēku raksts „ Rapeseed oil as feedstock for the polymeric materials via Michael addition reaction”

Publikācijas datums: 07.09.2023.

SIA”Nedex” īstenotajā ERAF projektā Nr. 1.1.1.1/20/A/098 “Bio-bāzētu siltumizolācijas putu polimēra izstrāde” tiek gatavota iesniegšanai iestādei “Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (CFLA) projekta Gala atskaite, ar kuras iesniegšanu arī noslēgsies projekta īstenošana.

Publikācijas datums: 11.09.2023.

Projekta numurs: 1.2.1.2/16/I/001 (Līgums par atbalsta saņemšanuNr.VP-L-2020/65 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru )

Projekta nosaukums:  Rūpnieciskais pētījums

Projekta mērķis ir veikt rūpnieciskos pētījumus, lai izstrādātu jaunas paaudzes cietā PU putuplasta receptūru jeb putuplasta sistēmu, kas nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu siltumizolācijas putuplasta iegūšanu no polioliem, kas iegūti no atjaunojamās izejvielas augu eļļas un otrreizēji pārstrādātas plastmasas.

Finansējuma saņēmējs: SIA NEDEX

Līgumpētījuma veicējs: Atvasināta publiska persona „Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts„( LVKĶI)

Darbības laiks:04.11.2020. – 04.11.2021.

Rūpnieciskais pētījums

Pētījuma veikšana poliuretāna sistēmas izstrādei izmantojot bio-bāzētus poliolus

Projekta kopsavilkums / Operation summary

Rūpnieciskie pētījumi

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošas darbības:

1.     Bio-bāzētu poliolu testēšana un receptūras precizēšana

Darbības ietvaros pētniecības organizācija veiks augu eļļu bāzētu poliolu receptūru precizēšanu un ražošanas procesa simulācijas veidojot receptūras, kas būtu izmantojamas industriālā ražošanā. Iegūtie polioli tiks testēti un raksturoti atbilstoši to īpašībām, kas ir svarīgas sekojošo ķīmisko maisījumu iegūšanā. Poliolu paraugu apjomam un daudzveidībai jābūt pieteikamai, lai veiktu 2 un 3 darbībās plānoto receptūru izveidi, izpēti un testēšanu.

2.     Bio-bāzētu poliolu sistēmas izstrāde un testēšana

Darbības ietvaros pētniecības organizācija veiks ķīmisko sistēmu (poliuretāna ieguvē izmantojamo ķīmisko vielu maisījumu) receptūru izstrādi un testēšanu. Receptūrām jāatbilst ražošanas apstākļos iegūstamu un ekonomiski pamatotu risinājumu prasībām. Izmantojamo bio-poliolu īpašību variācijām jāatbilst industriāli izmantojamo vielu īpašību variāciju pielaidēm. Rezultējošām receptūrām jābūt iegūstamām ar industrijā tipiski izmantojamām iekārtām. Iegūto sistēmu receptūru daudzveidībai jābūt pietiekamai, lai 3 darbības ietvaros veicamo izpētes un testu ietvaros būtu iespējams iegūt siltumizolācijas putas ar stabilām īpašībām.

3.     Bio-bāzētu poliolu poliuretāna putu paraugu izgatavošana un testēšana

Darbības ietvaros pētniecības organizācija veiks situmizolācijas putu paraugu iegatavošanu, testēšanu  un iegūto ķīmisko sistēmu izvērtēšanu. Mērķis ir iegūt siltumizolācijas putas ar stabilām mehāniskām un siltumizloācijas fizikālajām īpašībām, tai skaitā šo īpāšību noturīgumu. Ja neizdodas iegūt siltumizolācijas putas ar stabilām fizikālām īpašībām, nepieciešms atkārtot 1 un 2 darbības iekļaujot jaunas receptūras un maisījumu formulējumus.

Scroll to Top